Algemene voorwaarden

We vragen u deze overeenkomst door te nemen voor u een bestelling plaatst.
Door het bestellen van diensten en/of producten van Your-webhost verklaart u dat u deze algemene voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst.
Onderdeel van de algemene voorwaarden is de Bijlage Verwerkingsovereenkomst en ons Privacy statement.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

1. Algemene voorwaarden, privacy policy en disclaimer

 • Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Your-webhost en geldt voor alle klanten die een dienst of product bestellen van Your-webhost via één van zijn websites, per post, telefoon of fax. (klanten worden vanaf hier aangeduid als "de klant").
  Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van bestellen van de dienst of product.
 • Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling, om het uitvoeren van de aangeboden diensten mogelijk te maken en om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen.
  Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst (zoals bijvoorbeeld de registratie van een domeinnaam), zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen.
  Ons actuele en volledige Privacy statement kunt u inzien via: https://your-webhost.nl/privacystatement.html
 • Your-webhost verwerkt bij of in het kader van de uitvoering van de aangeboden diensten persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).
  De condities en voorwaarden van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens door Your-webhost staan in de Bijlage Verwerkingsovereenkomst die onderdeel is van deze algemene voorwaarden. In de Bijlage Verwerkingsovereenkomst wordt Your-webhost aangeduid als Verwerker en de klant als Verwerkingsverantwoordelijke.
  De Bijlage Verwerkingsovereenkomst kunt u vinden onderaan de algemene voorwaarden en kunt u ook inzien via: https://your-webhost.nl/verwerkingsovereenkomst.html
 • Alle communicatie met de klant (over zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld tijdens het bestellen.
  Het is daarom belangrijk, en de verantwoordelijkheid van de klant, dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres binnen 48 uur meldt aan support@your-webhost.nl of zelf dit aanpast in het Account Management Systeem.
  De klant begrijpt dat dit bij nalatigheid ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van een domeinnaam en/of data.
2. Start, verlenging en einde van overeenkomst

 • Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  De BTW is voor rekening van de klant en wordt in meerdering gebracht op het totaal van de bestelling.
  De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven die aangegeven zijn door Your-webhost.
 • Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van plaatsen en/of verzenden van een bestelling.
  De looptijd van deze overeenkomst is in principe één jaar.
  Alle diensten zijn op basis van vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen met Your-webhost.
  Als de klant besluit om diensten te annuleren waarvoor hij reeds betaald heeft beseft hij dat de reeds verstreken termijn niet in aanmerking komt voor terugbetaling tenzij hierover van te voren met Your-webhost afspraken zijn gemaakt of het product nog zit in de "dertig dagen geld terug" periode.
 • De looptijd voor bestelde domeinnamen is één jaar en is uitgesloten van de "dertig dagen geld terug" garantie.
  Als de klant besluit zijn diensten te annuleren dan is hij voor de bestelde domeinnamen het bedrag verschuldigd voor het gehele jaar.
 • Een bestelling kan te allen tijde geannuleerd worden.
  Zit de klant nog in de "dertig dagen geld terug" garantie dan zal het gehele bedrag van de bestelling, met uitzondering van eventueel bestelde domeinnamen, terug worden betaald.
  Na de "dertig dagen geld terug" garantie zal er geen resitutie plaatsvinden.
  Deze garantie is alleen geldig het eerste jaar en geldt niet voor producten die verlengd zijn.
  Producten die verlengd zijn zijn uitgesloten van restitutie.
 • Om in aanmerking te komen voor de volledige teruggave van het bedrag dat betaald is voor bestelde diensten dient de aanvraag van die annulering binnen dertig dagen na besteldatum plaats te vinden via de ticket service van Your-webhost.
  Domeinnamen zijn uitgesloten van restitutie.
 • Als service naar de klant worden hosting accounts, domeinnamen en andere diensten niet automatisch verlengd.
  Op deze manier komt de klant niet voor onaangename verrassingen te staan dat een product niet tijdig is opgezegd en automatisch verlengd is. Op deze manier wil Your-webhost ook het vertrouwen in zijn diensten tonen.
  Ook bij verlengingen werken alle diensten op basis van voorafbetaling.
  Your-webhost stuurt de klant via e-mail meerdere 'verzoeken tot verlenging' vanaf zestig (60) dagen voor de vervaldatum van de hosting account, domeinnaam of andere dienst.
  Your-webhost dient alle betalingen voor verlengingen te ontvangen ten laatste 7 dagen voor de vervaldatum ervan.
  Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de verlenging zonder problemen verloopt.
  Door een tijdige betaling vermijdt de klant dat een website offline gaat, of dat hij een domeinnaam verliest.
  Indien de klant geen e-mail ontvangen heeft omtrent de verlenging van zijn account 20 dagen voor de vervaldatum draagt hij de verantwoordelijkheid deze zelf aan te vragen bij Your-webhost.
3. Illegale activiteiten

 • Your-webhost wenst een superieure dienstverlening aan zijn klanten te leveren en wil dat zijn klanten hierop te allen tijde kunnen rekenen.
  De diensten van Your-webhost mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden.
  Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor:
  • Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk.
   Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) zijn niet toegestaan.
  • Het hosten of aanbieden van bestanden, software of muziek waarvoor de klant geen toestemming of licentie heeft.
  • Het uitvoeren van IRC gerelateerde scripts.
  • Het uitvoeren van chat software zonder dat hiervoor vooraf toestemming is gevraagd en verkregen is van Your-webhost.nl.
  • Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere e-mails.
  • Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
   Indien u denkt dat een klant gehost op onze servers een inbreuk pleegt op één van deze feiten vragen we u ons de nodige informatie te verschaffen inclusief om welk materiaal het gaat, een ondertekend bewijs dat u de eigenaar bent van het materiaal en uw volledige contactgegevens. Indien uw klacht gegrond blijkt zal de desbetreffende account geschorst of verwijderd worden.
  • Het hosten of aanbieden van materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan Your-webhost vindt dat het niet gepast is.
  • Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Your-webhost direct de bevoegde wettelijke autoriteiten in kennis stellen.
  • Het hosten of aanbieden van software die computervirussen of bestanden bevatten die schade kunnen
   toebrengen aan computers en/of servers van anderen.
  • Alle proxy scripts zoals bijvoorbeeld nph-proxy.cgi, wwwproxy.cgi enz.
 • Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft de klant de toestemming aan Your-webhost om bij een inbreuk op onze voorwaarden alle verzamelde gegevens over de klant door te geven aan de wettelijke overheden indien zij hier om vragen.
  Deze gegevens kunnen onder meer zijn : ip adressen, accountinformatie, bestanden die zijn opgelsagen in de hosting account en persoonlijke informatie.
4. Acceptabel gebruik van en toegang tot diensten

 • Your-webhost doet zijn uiterste best om de klant een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen.
  Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken.
 • Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Your-webhost).
  • Websites met adult of pornografische inhoud.
  • Online game scripts zoals ondermeer criminals.
  • Scripts die zichzelf automatisch een groot aantal maal per uur uitvoeren (permanent server processen).
 • De hosting account moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • Het grootste gedeelte van de afbeeldingen, download bestanden, enz. moeten gelinkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek.
  • De website bestaat voor het grootste gedeelte uit web pagina's en afbeeldingen gebruikt op deze pagina's.
  • De website is niet in de eerste plaats ontworpen voor het ter beschikking stellen van bestanden om te downloaden.
  • Het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads staan in redelijke verhouding tot het verbruik van de rest van uw website.
  • De schijfruimte die u ter beschikking heeft is niet bedoeld voor e-mail opslag doeleinden.
   E-mail boxen mogen derhalve niet groter zijn dan 1000MB per stuk.
 • Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag de server nooit zo belasten dat andere klanten hier hinder van ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een te hoge load (meer dan 5% van het CPU) veroorzaakt.
  Omwille van de ernst van deze overtredingen en omdat soms snelle beslissingen nodig zijn om verdere problemen met de server te vermijden kunnen er soms acties genomen worden zonder voorafgaande melding naar de klant toe, ook al zullen we steeds ons uiterste best doen om deze wel vooraf te sturen.
5. Meerverbruik dataverkeer

 • De klant kan te allen tijde upgraden naar een groter hosting pakket pakket.
 • Extra dataverkeer zal in rekening worden gebracht aan de klant.
6. Domeinnaam diensten en registraties

 • Het verhuizen van domeinnaam staat gelijk aan een registratie.
  Your-webhost zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens doorgeven tijdens de bestelling.
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze gegevens correct op te geven tijdens zijn bestelling.
  Wijziging in bepaalde gegevens van een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 • De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele
  domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz... domeinen.
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.
 • De klant dient de registratieformulieren voor domeinnamen naar waarheid in te vullen.
 • De registratie en/of verhuizing van een domeinnaam wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd nadat de betaling hiervoor (en de eventueel benodigde formulieren en autorisatie codes) door Your-webhost ontvangen is.
 • De aanvrager van een domein verhuizing is verantwoordelijk voor de gegevens wat betreft eigenaar en adres vermeld tijdens de aanvraag.
  Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens die gekoppeld zijn aan de domeinnaam.
  Indien deze gegevens niet meer kloppen dient de klant deze eerst te laten wijzigen bij de registrant waar het domein geregistreerd staat.
  Om een verhuizing vlot te laten verlopen dient ook het e-mailadres op het domein correct te zijn.
  Indien dit niet meer het geval is vragen we de klant dit te laten wijzigen door de huidige registrant alvorens de verhuizing aan te vragen.
  Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie zullen in rekening worden gebracht aan de klant.
7. Wijziging algemene voorwaarden

 • Your-webhost behoudt op elk ogenblik het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
8. Aansprakelijkheid

 • De klant gaat akkoord dat de wederverkopers, personeelsleden, medewerkers, zaakvoerders en vertegenwoordigers van Your-webhost nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kosten voortvloeiend uit claims, eisen, onkosten, verliezen, schade en juridische kosten ontstaan uit aanspraak, claim of rechtszaak wegens laster, eerroof, copyright en merkenrecht overtredingen alsook alle andere schadeclaims voortvloeiend uit (I) de deelname van de klant in het hosting netwerk van Your-webhost, (II) de werking van de website van de klant of (III) eender welke gebeurtenis ontstaan omwille van het klant zijn bij Your-webhost. Het gebruik van de klant van een dienst bij Your-webhost is geheel voor zijn/haar eigen risico. De klant gaat tevens akkoord om Your-webhost te vergoeden voor al zijn juridische onkosten die, in alle redelijkheid, nodig zijn voor het onderzoeken en laten toepassen van zijn rechten in deze overeenkomst.
 • De klant begrijpt dat Your-webhost voor bepaalde diensten beroep doet op derde partijen.
  In geen enkel geval zal de klant Your-webhost of één van zijn medewerkers aansprakelijk kunnen stellen voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van deze derde partijen.
 • Your-webhost kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet meer beschikbaar zijn van een domeinnaam in de periode die zit tussen het plaatsen van de bestelling, ontvangen van betaling, verwerking van betaling en het aanvragen van de registratie van een domeinnaam.
 • De diensten geleverd door Your-webhost worden geleverd op basis van beschikbaarheid. Your-webhost accepteert enkel schriftelijk vastgelegde waarborgen. Het gebruik van de klant van een dienst bij Your-webhost is geheel voor zijn/haar eigen risico.
  Your-webhost, zijn personeelsleden, medewerkers, zaakvoerders, wederverkopers of partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor schade geleden door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door Your-webhost inclusief directe of indirecte schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.
 • De klant gaat akkoord dat geen enkele medewerker van Your-webhost, onder geen enkele omstandigheid en zonder enkele uitzondering, verantwoordelijk gesteld of gehouden kan worden voor situaties waarbij een derde partij zich, illegaal of zonder toelating, toegang verschaft tot onze diensten, inclusief situaties waarbij dit gebeurt door de exploitatie van gaten in de veiligheid, tekortkomingen of zwakke plekken (al dan niet gekend door Your-webhost op dat ogenblik) die mogelijk bestaan in de diensten of het materiaal dat Your-webhost gebruikt om zijn diensten te verlenen.
 • Onder geen enkele omstandigheid, zelfs in geval van nalatigheid, kan Your-webhost of een medewerker van Your-webhost verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, occasionele, uitzonderlijke, blijvende of morele schade, of verlies van opbrengst, winst of data van de klant, of consumenten van de klant of eender welke derde partij, al dan niet of Your-webhost of één van zijn medewerkers verbonden zijn via een contract, in het ongelijk gesteld worden of verantwoordelijk zijn, zelfs als men op de hoogte was van mogelijke risico's.
  Dit geldt tevens voor elk verlies of schade die het gevolg zijn, of waarvan men vermoedt dat ze het gevolg zijn, van het gebruik of het niet kunnen gebruik maken van de diensten van Your-webhost of die het gevolg zijn van fouten, vergissingen, onderbrekingen, verwijderen van bestanden, verlies van data, misverstanden, virussen, defecten, onderbrekingen van diensten of elke andere fout of daad die leidt tot schade, al dan niet veroorzaakt door een daad van de natuur of de mens, netwerk problemen, diefstal, problemen met apparatuur, vernietiging of het zonder toestemming toegang verschaffen van de administratie van Your-webhost, zijn programma's, apparatuur, netwerk, servers of andere diensten.
 • Your-webhost kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website.
 • Niet in tegenstrijd met elk ander punt in deze overeenkomst, kan de verantwoordelijkheid van Your-webhost omtrent deze overeenkomst (voor elke en alle schade, verliezen, kosten of andere claims) maximum het bedrag bedragen dat betaald werd door de klant, voor deze diensten die de schade veroorzaakten, in de laatste 3 (drie) maanden voorafgaand gaan aan de datum van het incident of het moment van het voorval.
 • De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het belangrijk de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account. Draag daarom zorg voor uw gegevens. Verder mag u uw account niet gebruiken om veiligheidsmaatregelen te doorbreken van een andere account of ongeoorloofde toegang te verschaffen tot eender welk netwerk of server.
  Alhoewel Your-webhost er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor back-ups van alle gegevens, begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is.
  De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige back-ups van de gegevens op zijn account.
9. Financiële en juridische informatie

 • Foutieve transacties of betalingen moeten steeds gemeld worden binnen de 30 dagen dat het voorval plaats vond.
 • Your-webhost behoudt het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of te laat ontvangen betaling van aangerekende sommen.
  Dit houdt echter niet in dat hierdoor de gevraagde sommen niet betaald dienen te worden.
 • Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige en enige overeenkomst tussen beide partijen en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden. Van deze overeenkomst kan enkel worden afgeweken door een overeenkomst die schriftelijk werd vastgelegd en ondertekend door het management van Your-webhost. Geen enkele mondelinge overeenkomst, voorstel, belofte, afspraak of mededeling die gedaan werd en afwijkt van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd.
  Op deze overeenkomst gesloten met Your-webhost is enkel het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zal Your-webhost, in alle redelijkheid, al het mogelijke doen om deze op te lossen. Mocht de klant een geschil gerechtelijk willen aanvechten dan begrijpt de klant dat Your-webhost het recht heeft de bewuste account te schorsen tot er een uitspraak is in deze zaak.
  De huidige algemene voorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen.
 • Deze overeenkomst, samen met het bestelformulier en alle mogelijke andere documenten vermeld in deze overeenkomst, maken deel uit van de volledige overeenkomst tussen beide partijen, en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en algemene voorwaarden. Mocht een gedeelte van deze overeenkomst door een rechtbank ongeldig verklaard worden, dan zal de rest van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De klant verklaart hierbij dat hij of zij, ofwel als individu deze overeenkomst aangaat voor zijn of haar persoonlijk gebruik en gewettigd is, ofwel een bedrijf, vennootschap, vereniging of andere legale entiteit vertegenwoordigd en handelt in naam van de klant en de volledige toestemming heeft om deze overeenkomst aan te gaan en na te leven in naam van de klant.
 • Bij een schending van één van de regels uit onze algemene voorwaarden op een account van Your-webhost, hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de algemene voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten.
  Als de inbreuk een crimineel feit is zal Your-webhost de bevoegde autoriteiten in kennis stellen en volledige medewerking bieden en heeft Your-webhost het recht persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke overheden, dit zonder voorafgaande toestemming van de klant.
  Your-webhost is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van diensten bij overtredingen van de algemene voorwaarden.
  Graag aandacht voor het feit dat Your-webhost beseft dat sommige van de overtredingen hierboven beschreven onvrijwillig gebeuren, of het gevolg zijn van niet door de klant goedgekeurde toegang op zijn account door derden.
  Your-webhost zal ieder geval apart beoordelen en dit met gezond verstand behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie. De klant begrijpt dat door de aard van sommige overtredingen op de algemene voorwaarden Your-webhost soms ernstige technische en financiele inspanningen moet leveren voor het oplossen van deze overtreding of klacht.
  Eventuele onduidelijkheden over deze regels kunnen via support@your-webhost.nl aan Your-webhost voorgelegd worden.
10. Contact Informatie

 • Your-webhost biedt telefonische ondersteuning maar geeft er de voorkeur aan dat (technische) vragen zoveel mogelijk per ticket service worden gesteld. Tickets worden doorgaans binnen 3 uur beantwoord, tenzij in uitzonderlijke gevallen meer tijd nodig is om een passende oplossing te vinden.
  Your-webhost stelt de klant dan daarvan op de hoogte.

Bijlage Verwerkingsovereenkomst

Definities:

 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de uitvoeringswet van deze verordening
 • Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG.
 • Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.
 • Hoofdovereenkomst: de tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst(en), inclusief mogelijke bijlagen, met betrekking tot hosting diensten en/of domeinnaam registraties aangeboden door Verwerker, waarop deze Verwerkersovereenkomst betrekking heeft.
 • Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Verwerkingingsverantwoordelijke of bij Verwerker, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt.
 • Partijen: Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene) die in het kader van de Hoofdovereenkomst worden verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.
 • Verwerker: Your-webhost die als (rechts)persoon ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.
 • Subverwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van een Verwerkerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te Verwerken.
 • Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.
 • Verwerkersovereenkomst: deze Verwerkersovereenkomst voor het vastleggen van de afspraken zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.
1. Toepasselijkheid:

 • Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst.
  De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens, de categorieën van Persoonsgegevens, de Betrokkenen en Ontvangers die door Verwerkingsverantwoordelijke wordern verwerkt zijn bij Verwerker niet bekend en Verwerker heeft hierop geen invloed.
 • Verwerker garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
2. Duur en beëindiging:

 • De Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat de Hoofdovereenkomst tussen beide partijen eindigt.
 • Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst los van de Hoofdovereenkomst tussentijds opzeggen.
 • Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
 • Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Hoofdovereenkomst zal de Verwerker de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en back-up systemen verwijderen. De Verwerker kan hiervan afwijken ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn (waaronder onder andere de ficale bewaarplicht) of wanneer er noodzaak is voor Verwerker om nakoming van verbintenissen aan Verwerkingsverantwoordelijke te bewijzen.
3. Verplichtingen:

 • Indien Verwerker op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te verstrekken, informeert hij Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.
 • Verwerker zorgt ervoor dat alleen zijn Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is het inschakelen van Subbewerkers conform het bepaalde in artikel 9 van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Verwerker zorgt er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Verwerkingsverantwoordelijke vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Verwerker zorgt ervoor dat hij voldoet aan de op hem als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die zijn gemaakt in deze Verwerkersovereenkomst.
 • De Verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan derden. Verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat hij het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld.
4. Beveiliging:

 • Verwerker heeft technische en organisatorishe beveiligingsmaatregelen genomen om servers of andere opslagmedia te veveiligen tegen onrechtmatige Verwerking en onrechtmatige toegang door derden.
 • Verwerker biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen.
 • Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico's, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:
  • het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
  • het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
  • een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Verwerking.
 • Verwerkingsverantwoordelijke heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Verwerker heeft genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico's van de Verwerking.
 • Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Verwerker waarborgt een op het actuele risico afgestemd beveiligingsniveau.
 • Indien Verwerkingsverantwoordelijke de wijze waarop Verwerker de beveiligingsmaatregelen naleeft wil laten inspecteren, dan kan Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe een verzoek aan Verwerker doen. Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke zullen hierover gezamenlijk afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke stelt aan Verwerker een kopie van het inspectierapport ter beschikking.
 • Verwerkingsverantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen voor de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten opzichte van de door hem gebruikte scripts, software, applicaties en voor het installeren van updates van deze.
 • Verwerker zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, geen Persoonsgegevens Verwerken of laten Verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Unie (EU). Voor domeinregistraties kan het echter noodzakelijk zijn om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Unie. De dan te verstreken Persoonsgegevens worden beperkt tot die welke noodzakelijk zijn om de registratie van een domein mogelijk te maken.
5. Geheimhouding:

 • Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt of dient te verzamelen met het doel deze te Verwerken overeenkomstig het in de Hoofdovereenkomst daartoe bepaalde, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 • Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot Verwerkingsverantwoordelijke of natuurlijke personen, zoals de Betrokkene, herleidbaar is.
 • Verwerker waarborgt dat de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen, of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.
 • De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke of de Betrokkene zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken of indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat om informatie aan een derde te verstrekken.
 • Indien Verwerker van de diensten van Subverwerkers gebruik maakt, zorgt hij er onvoorwaardelijk voor dat de Subverwerkers dezelfde geheimhoudingsplicht als tussen Partijen is overeengekomen schriftelijk zal aanvaarden en deze geheimhoudingsplicht ook strikt zal naleven.
6. Aansprakelijkheid:

 • Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
 • Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving.
 • Verwerker is aansprakelijk voor boetes en schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt als gevolg van het niet-nakomen van of het in strijd handelen met de Wet bescherming persoonsgegevens door Verwerker.
 • De in de Hoofdovereenkomst en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid van Verwerker is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.
 • Indien Verwerkingsverantwoordelijke van mening is dat Verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst, kan de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker schriftelijk in gebreke stellen en aangeeft dat Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn alsnog zal moeten voldoen aan de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
 • Verwerker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die geleden is door Verwerkingsverantwoordelijke als gevolg van een tekortkoming in de naleving van deze verwerkingsovereenkomst door Verwerker. Voor zover de aansprakelijkheid van Verwerker omtrent deze niet kan worden uitgesloten kan de maximum aansprakelijkheid van Verwerker het bedrag bedragen dat betaald werd door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de diensten die de schade veroorzaakten, in de laatste 3 (drie) maanden voorafgaand gaan aan de datum van het incident (een reeks van incidenten wordt gezien als één incident).

  Onder directe schade wordt onder andere verstaan:
  • de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade (materiële schade)
  • kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt om Verwerker er toe te bewegen de Verwerkingsovereenkomst na te leven
  • kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt om de omvang en oorzaak van geleden schade zoals bedoeld in dit artikel vast te stellen
  • kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt voor beperken of voorkomen van directe schade zoals bedoeld in dit artikel
 • Verwerker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die geleden is door Verwerkingsverantwoordelijke als gevolg van een tekortkoming in de naleving van deze verwerkingsovereenkomst door Verwerker. Onder indirecte schade wordt bedoeld alle schade die geen directe schade is zoals, maar niet beperkt tot, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde winst, goodwill schade of schade door verlies van data of beschadigde data bestanden.
 • In het geval van schending van de verwerkingsovereenkomst kan door Verwerker acties genomen worden zonder voorafgaande melding aan Verwerkingsverantwoordelijke en kunnen producten en/of diensten (tijdelijk) op niet actief gezet worden.
 • De in artikel 6 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen wanneer of voor zover de geleden schade het gevolg is van opzet of vergaande nalatigheid van Verwerker.
7. Meewerkingsverplichtingen:

 • De AVG en overige (privacy)wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe. Verwerker zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij de nakoming van de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen jegens de Betrokkene.
 • Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle relevante informatie verstrekken betreffende de aspecten van de door hem verrichte Verwerking van Persoonsgegevens zodat Verwerkingsverantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat hij de toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.
 • Verwerker zal voorts op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke bijstand verlenen bij de nakoming van de op grond van de toepasselijke privacywetgeving op Verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een privacy impact assessment). Verwerker kan aan Verwerkingsverantwoordelijke kosten in rekening brengen voor de bijstand die in het kader van dergelijke verzoeken is verleend.
8. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens:

 • Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in bijlage 3. Verwerker streeft ernaar de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur op de hoogte te stellen nadat de Verwerker de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft ontdekt of zo snel mogelijk nadat Verwerker daarover is geïnformeerd door een Subverwerker.
 • Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke ook over de ontwikkelingen betreffende de door Verwerker gemelde Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
 • De melding van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van een Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het (bij)houden van een register van Inbreuken in verband met Persoonsgegeven is altijd een eigen verantwoordelijkheid van een Verwerkingsverantwoordelijke.
9. Inschakeling van Subverwerkers

 • Verwerker kan de uitvoering van activiteiten die bestaan uit het Verwerken van Persoonsgegevens uitbesteden aan een Subverwerker.
 • Verwerker blijft in deze altijd het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.
 • Verwerker zal aan de Subverwerker dezelfde of strengere verplichtingen opleggen als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst en de wet voortvloeien.
  Verwerker zal deze afspraken schriftelijk vastleggen en zal toezien op de naleving daarvan door de Subverwerker.
 • Verwerker is volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker.
 • Bij de registratie van een TLD (Top Level Domain) kan het zijn dat Persoonsgegevens worden opgenomen in een WHOIS database welke publiek beschikbaar is. Verwerker kan in deze niet instaan voor de beveiliging van deze gegevens. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke kan domain privacy geactiveerd worden of kunnen de gegevens van Verwerker aan domeinen worden gekoppeld.
10. Informatieverplichting en audits

 • Verwerker stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.
 • Wanneer Verwerker volgens Verwerkingsverantwoordelijke tekortschiet in het nakomen van deze Verwerkersovereenkomst heeft de Verwerkingsverantwoordelijke het recht om een audit ui te (laten) voeren. De kosten van de audit zijn voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Verwerker zal volledige medewerking geven aan een audit die wordt uitgevoerd in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke zullen de uitkomst van de autit onderling overleggen.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen over de inhoud en uitvoering van de Verwerkersovereenkomst zullen worden beslecht door de rechter binnen het arrondissement waar de Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.